Login
Crnogorska retrospektivna bibliografija Štampa El. pošta
četvrtak, 12 januar 2012 14:44
Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević” je završila glavni dio posla na digitalizaciji Crnogorske retrospektivne bibliografije: 1494-1994, čiji opseg iznosi oko 15000 stranica enciklopedijskog formata (A-4), odnosno 230.000 bibliografskih jedinica, obrađenih i sistematizovanih po međunarodnim standardima bibliografskog opisa i koja predstavlja, do sada, najveći trezor duhovnog života Crne Gore, ogledalo našeg pisanog izraza, priručnik za svekolika saznanja o djelatnosti naših ljudi od pera i neophodni instrument za naučna i druga istraživanja. Digitalizacija bibliografije ima ogroman značaj u savremenom informacionom svijetu, jer omogućava lakše pretraživanje svim istraživačima u zemlji i inostranstvu.

Isto tako, krajem januara će biti završena i DVD prezentacija retrospektivne bibliografije – projekta „Crnogorska bibliografija 1494-1994. godina” i taj CD će biti publikovan u određenom tiražu.
Za bibliografiju i njeno on line čitanje bila je od velike važnosti i izgradnja OCR- a za čitanje registara, kako predmetnih (tematskih), tako i autorskih, koji su bitni za pretraživanje u okviru bibliografije.
Crnogorska retrospektivna bibliografija  predstavlja rezultate štamparsko-izdavačke djelatnosti u okviru pola milenijuma njenog postojanja. Unutar četiri cjeline (I-IV tom) bibliografski je popisana sva štampana građa o Crnoj Gori, i to:
Tom 1, knjiga 1: Izdanja Đurđa Crnojevića 1494-1496;
Tom 1 : knjiga 2: Izdanja B. i V. Vukovića, S. Marinovića, Jakova od Kamene reke, Jerolim Zagurovića, Jakova Krajkova, Đovania Antonia Rampaceta, Marka i Bartolomea Đinamia - 1519-1638;
Tom 1, knjige 3-10: Monografske publikacije;
Tom 2, knjige 1-2: Serijske publikacije;
Tom 3, knjige 1-16: Rasprave, članci, i književni radovi u serijskim publikacijama, razvrstane po periodima;
Tom 4, knjige 1-4/5: Bibliografija o Crnoj Gori na češkom, ruskom, engleskom i italijanskom jeziku.
Prilikom rada na Projektu primjenjivani su kombinovani: teritorijalno.nacionalni i predmetni kriterijum.
Osim karakteristične strukture i opsega Crnogorska retrospektivna bibliografija sadrži niz drugih specifičnosti. Naime, monografske publikacije su obrađene po međunarodnom standardu ISBD(M), serijske publikacije prema ISBD(S), dok je građa iz trećeg toma (članci) obrađena prema tadašnjim važećim pravilima Jugoslovenskog bibliografskog instituta za analitičku obradu serijskih publikacija. Kompletna građa (osim IV toma) stručno je obrađena i raspoređena prema UDK sistemu. Pored više registara, knjige su snabdjevene adekvatnim  predgovorima, uvodnim napomenama, ilustracijama i sl.
Prilikom postavljanja kriterijuma smatralo se da u Crnoj Gori postoje neke specifičnosti koje uslovljavaju primjenu širih kriterijuma. Primjenjivala su se tri kriterijuma i to : teritorijalni, nacionalni i predmetni.
Po osnovu teritorijalnog kriterijuma uzimana su sljedeća izdanja :
sve knjige, brošure i muzikalije štampane na teritoriji  Crne Gore, bez obzira na jezik, pismo ili nacionalno prijeklo autora ;
sve knjige, brošure i muzikalije koje su izdavači iz Crne Gore štampali van nje, uključujući i inostranstvo ;
sve zvanične publikacije štampane na teritoriji današnje Crne Gore, kao i one koje su izdavači iz Crne Gore štampali u drugim sredinama.
Po nacionalnom kriterijumu u Bibliografiju su ušle sledeće publikacije:
sva djela Crnogoraca i drugih autora porijeklom iz Crne Gore, objavljena van nje, bez obzira na jezik  i pismo ;
sva djela Crnogoraca i drugih autora porijeklom iz Crne Gore, objavljena u inostranstvu, bez obzira na jezik i pismo ;
djela starih štampara porijeklom iz Crne Gore.
Na osnovu predmetnog kriterijuma obuhvaćena su:
sva djela objavljena van Crne Gore, koja se svojom    sadržinom odnose na Crnu Goru, a njihovi autori nijesu Crnogorci, niti su porijeklom iz Crne Gore ;
sva djela objavljena u inostranstvu, bez obzira na jezik i pismo, koja se svojom sadržinom odnose na nju ;
sve zvanične publikacije, građa i dokumentacija koje su u vidu posebnih publikacija štampane bilo gdje van Crne Gore, ako se svojom sadržinom odnose na nju.